Zäherli baglanyşyklar bilen nähili işleşmelidigi barada semalt maslahat


Mazmuny

 1. Giriş
 2. Zäherli baglanyşyklar: Olar näme?
 3. Nädip ýüze çykýarlar?
 4. Näme üçin olardan dynmaly?
 5. Olara nähili çemeleşmeli
 6. Geljekde zäherli baglanyşyklardan nädip saklanmaly
 7. Netije

Giriş

Zäherli baglanyşyklar baglanyşyk gurlanda dünýä inýär - web sahypaňyza has köp baglanyşyk almak prosesi. Köplenç, gysga ýollary almaga synanyşmagyň netijesinde bigünälik we beýleki döwürlerde ýüze çykýar. Oneöne bir zat birinji orunda galýar - zäherli baglanyşyklar şeýle bir erbet welin, sanawyňyzy peseldip biler. Has beteri, elinden çyksa gaty köp zäherli baglanyşyk barlygy üçin jezalandyrylyp bilner.

Baglanyşyk binasynyň örän möhümdigini we zäherli baglanyşyklary ýok etmek maksady bilen gaçyp bolmajakdygyny unutmaň. Arka baglanyşyklar bolmazdan, ýoluňyzy ýokaryk süýräp bilersiňiz - bu birnäçe aý, hatda birnäçe ýyl dowam edip biler. Onda näme etmeli? Çykyş ýoly zäherli baglanyşyklaryň nämedigini, olaryň nädip girýändigini, olary nädip saklamalydygyny we geljekde olaryň öňüni almak üçin näme etmelidigini kesgitlemekdir.

Size bagtly, şu gollanmada şu gün ara alnyp maslahatlaşyljak zatlar. Şonuň üçin howpsuzlyk kemerleriňizi dakyň we zäherli baglanyşyklary gowulaşdyrmaga we ýok etmäge taýyn boluň.

Zäherli baglanyşyklar: Olar näme?


Zäherli baglanyşyklar edil şonuň ýaly - zäherli. Bular size hiç hili peýdasy degmeýän, tersine sizi peseldýän baglanyşyklardyr (diňe zäherli gatnaşyk hakda pikir ediň). Emma zäherli baglanyşygy nädip kesgitläp bilersiňiz? Aşakda zäherli baglanyşyklara öwrülip bilýän arka baglanyşyk çeşmeleriniň mysallary bar:
 1. Diňe beýleki sahypalara baglanyşyk üçin döredilen saýtlar. Adatça mazmuny pes, SEO gurluşy ýok we gaty gowy gurlan baglanyşyklar we labyr tekstleri bar.
 2. Baglanan web sahypasy bilen hiç hili baglanyşygy ýok saýtlar. Mysal üçin, çagalara ideg web sahypasy diňe awtoulag dwigateliniň ýagy we tehniki hyzmaty barada gürleýän web sahypasyna birnäçe gezek baglanyşanda, Google spam duýar.
 3. Indekslenmedik saýtlar. Gözleg motory botlary bilen bir web sahypasyny gözläp tapyp bolmaýan bolsa, şeýle web sahypasyndan gelýän islendik baglanyşyk zäherli baglanyşyk hökmünde bellik edilýär.
 4. Tebigy ýaly görünmese-de agressiw baglanyşyk.
 5. Spam bilen baglanyşyk. Baglanyşygyňyz bir web sahypasynda gaty köp görünse, jezalandyrylarsyňyz.

Nädip ýüze çykýarlar?

Zäherli baglanyşyklar, sizi baglanyşdyrýan 'erbet saýtlaryň' sany hil hilini kölege salanda ýüze çykýar. Bir ädim yza çekiň we doly surata - arka baglanyşyklara serediň.

Arka baglanyşyklar başga bir web sahypa web sahypaňyza baglanyşanda ýüze çykýar. 'Ynam sesini' ýa-da web sahypaňyzyň gymmatly bölegine salgylanmagy düzüň. Arka baglanyşyklar näçe köp bolsa, şonça-da ynam sesiňiz dogrymy? Nädogry! 'Ynam sesiniň' siziň peýdasyna işlemeginiň ýeke-täk usuly, siziň sahypaňyza baglanyşýan sahypa ýokary hilli bolsa. Oňa şeýle serediň.

Arka baglanyşyklar, diňe ýokary hilli saýtlar size baglanyşsa, iň oňat gyzyklanmada hasaplanýar. Munuň tersine, garyp ýa-da kezzap saýtlar web sahypalaryňyza baglanyşsa, size aldaw web sahypasy hökmünde hem serediler. 'Zäherli gatnaşyklary' indi görüp bilersiňizmi? Şonuň üçin zäherli baglanyşyklar erbet baglanyşyklaryň netijesinde bar.

Näme üçin olardan dynmaly?

Umuman, zäherli baglanyşyklar web sahypaňyza peýdaly däl. Sahypaňyzy erbet görkezýär, reýtingiňizi peseldýär we has erbet tarapy, gözleg motorlary tarapyndan jezalandyrylyp bilner. Aşakda zäherli baglanyşyklaryň çalt ýok etmeseňiz size ýetirjek käbir zatlary bar.

1. Gözleg motorlary size jeza berer:

Sahypaňyz reýting we pozisiýa taýdan gowy işlemän, Google sahypaňyzy jezalandyrar. Bu awtomatiki we el bilen edilip bilner. Eger awtomatiki proses bolsa, programmirlenen algoritm süzgüji arkaly ýerine ýetiriler. Onuň nähili işleýändigi barada; Google-yň webmaster görkezmeleri süzgüçde programmalaşdyrylan bolardy. Soňra ulgam sahypaňyzdan geçende, süzgüçde düzülen görkezmeleri ýerine ýetirmeýän we kanagatlandyrmaýan zatlary gözlär.

Erbet ýumurtga hil baglanyşyklaryndan üstün çyksa, sahypaňyz awtomatiki usulda jezalandyrylar. Muny el bilen ýerine ýetirmek üçin işgärler (spam topary bilen işleýän) web sahypaňyza göz aýlap bilerler we sahypaňyza alyp barýan zäherli baglanyşyklar gaty köp bolsa sizi jezalandyryp bilerler.

2. Spam hasabatlaryna duýgurlyk

Gözleg motorlary diňe size garşy çäre görüp bilmez, bäsdeşleriňiz size garşy spam hasabatyny tabşyryp, oýundan aýryp bilerler.

3. Web trafigiňiz düýpgöter peseler, nola deň bolar.

4. Görkezişiň peselmegi ýa-da SERP-lerden doly aýrylmagy.

5. Sahypaňyzyň ýagdaýyny we baglanyşyk gurluşyny gowulandyrmak ugrunda edýän ähli tagallalaryňyz hasaba alynmaz we äsgerilmez.


Şol sebäplere görä, zäherli baglanyşyklaryň çalt we çalt gitmelidigi barada netije çykaryp bolar.

Olara nähili çemeleşmeli


Zäherli baglanyşyklar bilen iş salyşmagyň üç usuly bar - olary aýyryň, ret ediň we gaýdyp gelmeýändigine göz ýetiriň. Bu bölümde ilkinji ikisi seresaplylyk bilen düşündirilse, iň soňkusy indiki segmentde alada ediler.

 • Zäherli baglanyşyklary aýyryň

Bu, diňe aragatnaşyk kärhanasynyň domeni arka baglanyşykdan soň size e-poçta iberen ýagdaýynda mümkindir. Etjek bolýan zadyňyz, web sahypaňyza birikdirilen ähli zäherli baglanyşyklaryň sanawyny düzmekdir. Bu sanawy audit guralyňyz arkaly döredip bilersiňiz ýa-da bu prosesi diňe autsorsing edip bilersiňiz web sahypaňyzy barlamak üçin zäherli baglanyşyklar üçin. Sanawy döredeniňizde, e-poçta salgyňyzy audit guraly bilen birikdiriň we köp sanly e-poçta salgylary arkaly şol sahypalaryň administratoryna iberiň.

Poçtaňyzyň esasy habary zäherli baglanyşyklaryň öz sahypasyndan aýrylmagyny we "yzarlamazlyk" baglanyşygyna üýtgedilmegini talap etmeli. Bu amalyň ýerine ýetirilendigine göz ýetirmek üçin islegleriňiziň ýagdaýyna gözegçilik edip, başdan ahyryna çenli dowam ediň. Muňa garamazdan, e-poçta salgysy ýok bolsa, ikinji warianty ulanyp bilersiňiz - bu ret etmek.

 • Zäherli baglanyşyklardan ýüz öwüriň

Bu, web sahypaňyzyň reýtingini düzedip bolar diýen umyt bilen ikinji wariant bolmaly we bolmaly. Rugsat bermeseňiz, islegiňiz daşaýjy domeniň dolandyryjysyna däl-de, Google-a gönükdiriler. Islegler diňe Google Disavow Tool arkaly iberilip bilner we zäherli baglanyşyklara ähmiýet berilmezligi talap edilmez (alynmaz). Rugsat bermekden maksat, zäherli baglanyşyklar web sahypaňyzyň indeksirlemeginde umumy web sahypaňyza, abraýyňyza we pozisiýaňyza täsir etmez.

Maslahat berilýän guralyň kömegi bilen Google-a haýyş ibermek üçin ilki bilen düzen ähli zäherli baglanyşyklaryňyzy öz içine alýan oňaýsyz faýly ýüklemeli bolarsyňyz. Islegiňizi ibereniňizden soň, jogaba garaşarsyňyz. Diňe munuň 5-den 6 hepde aralygynda bolup biljekdigi.

Geljekde zäherli baglanyşyklardan nädip saklanmaly.

Zäherli baglanyşyklary sizden we web sahypaňyzdan uzakda saklamagyň usullary aşakda.

 • Arka baglanyşyklary satyn almaň

Tölegli baglanyşyklardan uzak durmak barada onlaýn onlaýn maslahatlara garamazdan, web sahypalarynyň köpüsi henizem muny edýärler. Hakykatdanam, baglanyşyklar üçin tölemek size çalt netijeleri berer, reýtingleri ýokarlandyrar we web sahypaňyzyň görnükliligini çalt ýokarlandyrar. Emma uzak möhletli täsir gowy görünmez. Size 50, ýüzlerçe ýa-da müňlerçe arka baglanyşyk bermegi teklip edýän hyzmatlaryň köpüsi, adatça sizi spam saýtlary bilen baglanyşdyrar we puluňyzy ýok eder. Şonuň üçin SEO-ny agyrdyp, aýagyňyza pyçak bermegiň ýerine, arka baglanyşyklaryňyzy dogry ýol bilen ösdüriň.

Arka baglanyşyklaryňyzy gurmak üçin edip biljek käbir zatlaryňyz:
 1. Gymmat we baglanyşyga laýyk mazmun döretmek üçin wagtyňyzy alyň.
 2. Iceriňizdäki ýokarky itler bilen işleşiň.
 3. 'Nädip' ýazgylary we beýleki baglanyşykly zatlary dörediň. aňsatlyk bilen paýlaşylýan mazmun görnüşleri.
 4. Mazmunyňyzy birnäçe kanal arkaly optimizirläň.
 5. Dostlaryňyza we kärdeşleriňize mazmunyňyzy paýlaşmagy we ýaýratmagy aýdyň.

 • 'Teswir' hilesini ulanmaň

Bu akylly tehnika indi beýle akylly däl. Teswirleriň hilesiniň nämedigini bilmeýän bolsaňyz, beýleki adamlaryň bloglaryna gireniňizde, ýazgylarynyň aşagyna teswir ýazanyňyzda we baglanyşyklaryňyzy arka baglanyşyk görnüşi hökmünde goşanyňyzda bolýar. Gözleg motorlary häzir has akylly we munuň aňsat usul bilen edilmeginiň inçe usulydygyny duýup bilerler. Şonuň üçin URL-leriňizi beýleki adamlaryň düşündiriş gutularyna goşmakdan saklanyň. Ajaýyp mazmun dörediň we paýlaşmak we salgylanmak üçin ýeterlik görnükli bolar ýaly sahypaňyzy owadanlaşdyryň.Netijede, zäherli baglanyşyklaryň öňüni almak üçin, SEO-a täsir etmezden ozal zäherli baglanyşygy tapyp bilmek üçin yzygiderli barlag geçirmeli. Bu auditiň yzygiderliligi size baglydyr. Muny her hepde ýa-da aýda edip bilersiňiz. Theöne iň gowy netijeleri almak isleseňiz, sahypaňyzy aýda iki gezek barlaň.

Netije

Zäherli baglanyşyklar web sahypaňyzyň SEO üçin hiç hili peýdaly däl. Costshli çykdajylardan gaça durmaly we derrew täsir etmeli. Notok bolsa, web sahypaňyz SERP-lerden hemişelik aýrylyp bilner (bu nol görünmek, basmak we traffigi aňladýar). Emma şol bir wagtyň özünde web sahypasyny dolandyrmak köp iş bolup biler. Açar sözleri barlamak, sahypany barlamak, mazmuny täzelemek we ş.m. yzygiderli zerurlyk bilen tebigy baglanyşyk binasy az sanly bolup biler. Professional netijäni üpjün etmek bilen ýüküňi aýyrmak, SEO hünärmenini işe alyň arka baglanyşyklaryňyzy tebigy ýagdaýda gurmaga we zäherli baglanyşyklardan gaça durmaga kömek etmek.

send email